OBCHODNÉ PODMIENKY


Prevádzkovateľ:

Dušan Kadlec
Miesto podnikania: Bzovícka 20, 851 07 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
Emailový kontakt: info@motivation-man.sk
Zapísaný: Živnosť bola zapísaná na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v Bratislave
IČO: 46684395
Číslo účtu: 3017948651/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0030 1794 8651
Bankový útvar: VÚB Banka

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. eBook je označenie jediného produktu na stránke www.motivation-man.sk určeného na predaj a následnú kúpu.

Objednávanie

Postup pri objednávaní eBoku na webstránke www.motivation-man.sk:

Zákazník si objedná eBook „100 Spôsobov, Ktorými Si Zbytočne Komplikujeme Život“ kliknutím na tlačidlo „Objednať ebook hneď teraz“ alebo “Objednať ebook hneď teraz len za 15,90 €”.

Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Pred odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu unikátnu webovú stránku spolu s prislúchajúcim heslom, z ktorej si kupujúci svoj zakúpený ebook stiahne do počítača.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona § 12 č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, teda eBooku.

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za objednaný produkt nebude na email kupujúceho ebook doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke zakúpený email s ebookom nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova. V prípade akýchkoľvek problémov poslať reklamáciu e-mailom na info@motivation-man.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené na stránke kontakt na www.motivation-man.sk

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí až na 30 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našou knihou spokojní, napíšte nám e-mail na info@motivation-man.sk a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov.

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 01.12.2016