OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:

Dušan Kadlec

Miesto podnikania: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 902 659 288

Emailový kontakt: info@motivation-man.sk

Zapísaný: Živnosť bola zapísaná na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v Bratislave

IČO: 46684395

Číslo účtu: 3017948651/0200

IBAN: SK58 0200 0000 0030 1794 8651

Bankový útvar: VÚB Banka

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom internetových služieb alebo iných fyzických i nefyzických produktov, ponúkaných na stránke www.motivation-man.sk (ďalej iba „produkty).

Objednávanie

Postup pri objednávaní produktov na webstránke www.motivation-man.sk:

Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa na objednávkový formulár, z ktorejkoľvek z predajných stránok produktov.

Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ alebo „Objednať členstvo“ a odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne, oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. 

Opakovaná platba

V prípade kúpy niektorých produktov, a to konkrétne prístupu k členskej sekcii, sa zakladajú takzvané opakované platby.

Opakovaná platba znamená strhávanie dopredu dohodnutej čiastky z karty kupujúceho predávajúcim, v dopredu dohodnutých intervaloch.

a) Kedy sa opakovaná platba zakladá
Opakované platby sa zakladajú výhradne pri nákupe členskej sekcie a to výhradne pri platbe kartou, v mesačných intervaloch. Pri žiadnych ostatných platobných metódach a platobných intervaloch sa opakovaná platba nezakladá.

b) Maximálna čiastka opakovanej platby
Maximálna čiastka opakovanej platby bude suma, ktorú kupujúci zaplatí za prvý platený mesiac. Bude to maximálne 4,90€, no ak produkt kupujúci zakúpi v zľave, môže to byť aj menšia čiastka.

c) Fixnosť opakovanej platby
Platba, ktorú zákazník zaplatí v prvom zúčtovacom mesiaci je fixná a nebude sa navyšovať, ani znižovať, po celú dobu využívania tejto služby.

d) Dátum a frekvencia strhávania opakovanej platby
Dátum strhávania opakovanej platby nie je stanovený na presný deň, závisí od dátumu, kedy sa kupujúci zaregistroval a produkt po prvý krát nakúpil.

Frekvencia strhávania opakovanej platby je nastavená na mesačné intervaly. Kupujúcemu bude teda čiastka strhnutá vždy v deň, kedy nakúpil, v príslušnom mesiaci. Dátum strhávania opakovanej platby je teda variabilný.

e) Zrušenie opakovaných platieb
Kupujúci bude môcť kedykoľvek opakované platby zrušiť, bez žiadnych dodatočných platieb, pokút a bez vysvetlenia. Možnosť odhlásiť sa nájde vo svojom účte na stránke
www.motivation-man.sk/moj-ucet/ a okrem toho bude mať link na odhlásenie sa v pätičke každého emailu informujúceho o strhnutí opakovanej platby.

Po zrušení opakovaných platieb bude mať platný prístup do členskej sekcie iba po dobu, kým vyprší jeho predplatené obdobie a následne sa k bonusovému obsahu nedostane.

f) Preferovaný kanál komunikácie

Preferovaná metóda komunikácie je email, konkrétne adresa info@motivation-man.sk. Zastihnúť nás však môžete aj na telefónnom čísle, ktoré nájdete na stránke www.motivation-man.sk, podstránka kontakt.

Cez vyššie spomenutý email budú kupujúcemu na ním zadaný emailový kontakt posielané všetky informácie ohľadom opakovaných platieb, zakúpeného produktu a všetkého ďalšieho, čo s ním súvisí.

g) Vypršanie obdobia voľného prístupu
Ak sa kupujúci rozhodne nakúpiť produkt, pri ktorom bude ponúkané 30 dňové skúšobné obdobie, pred jeho vypršaním a strhnutím prvej platby, bude informovaný na ním zadaný emailový kontakt v lehote 5 dní pred jeho skončením.

Dodanie tovaru

Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. Virtuálny obsah bude zaslaný na emailovú adresu kupujúceho okamžite, fyzické produkty budú expedované hneď, ako to bude možné, za pomoci vopred dohodnutého druhu prepravy.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za objednaný nefyzický produkt nebude na email kupujúceho doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke email so zakúpeným produktom nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova.

V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na info@motivation-man.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené na stránke „kontakt“ na www.motivation-man.sk

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí až na 30 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našimi produktami spokojní, napíšte nám e-mail na info@motivation-man.sk a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 01.12.2016