PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Organizátor Súťaží

Organizátorom Súťaží je Dušan Kadlec, zapísaný na živnostenskom úrade v Bratislave. Organizátor Súťaží vydáva tieto pravidlá Súťaží (ďalej len pravidlá).

Cieľom Súťaží je podpora komunity a odvďačenie sa fanúšikom za ich priazeň.

 

Trvanie Súťaže

Každá z usporiadaných súťaží je časovo ohraničená a informácia o čase a dátume jej začiatku i konca sú zreteľne a jasne vypísané v článku s jej vyhlásením. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním danej Súťaže, vrátane úpravy pravidiel.

 

 Účastníci Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba ktorá dovŕšila 18 rokov a splní všetky podmienky účasti v Súťaži, s výnimkou zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

 

Podmienky Súťaže a určenie Výhercov

Do Súťaže bude automaticky zaradený každý Účastnik, ktorý splní všetky podmienky Súťaže, do ktorej sa chce zapojiť a stihne to v danom časovom úseku.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

Ceny zo Súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

Organizátor pomocou žrebovania vyhodnotí Súťaž do14 dní od jej skončenia. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

Spôsob odovzdávania výhier

Organizátor bude kontaktovať Výhercov emailom, respektíve alternatívnym spôsobom, ak email na Výhercu nebude v Organizátorovom držaní, a to najneskôr do 30 dní od skončenia Súťaže. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 15 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže s niektorým z Výhercov skontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor urobí nové žrebovanie.

Ak nebude možné skontaktovať sa ani s ďalším Výhercom do 15 dní, aj ten stráca nárok na výhru a žrebovanie sa bude opakovať.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať Účastníci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Účastník, ktorý bol určený ako Výherca, poskytne do 15 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry.  

Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi Výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak Výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú podmienkami Súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.

Účasťou v Súťaži návštevník stránky súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami Súťaže.

Vyhlásenie výhercov bude zverejnené na našej facebookovej stránke http://www.facebook.com/motivationman.sk alebo priamo na stránke www.motivation-man.sk a samotný výhercovia budú kontaktovaný emailom.

 

Osobné údaje

Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas Organizátorom so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia Súťaže, žrebovaním a zasielaním informácií v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, a to na dobu neurčitú. Sútiažici súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov na webovej stránke www.motivation-man.sk v rozsahu meno, priezvisko, mesto a to v prípade ak bude Výherca. Účastníci ďalej súhlasia s tým, že je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, no sú si vedomí, že je pre účasť v Súťaži nevyhnutné. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže.

 

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností je zodpovedný Výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

 

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje, pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok Súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo Účastníkovi odmietnuť možnosť účastniť sa v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.motivation-man.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Účastníci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Bratislave,

01.12.2016

Dušan Kadlec